سلوكیان

 

 

افسانه خدایان یونانی
 

 

آنان عقیده داشتند كه در آغاز همه جا خلا و تاریكی بود و خدای زمین یا الهه گایا بیرون آمد پس از او خدای آسمان اورانوس و خدای دریاها پونت بوجود آمدند.از ازدواج گایا و اورانوس 12 دختر و پسر بوجود آمدند كه در راس آنها كرونوس بود كه علیه پدرش اورانوی قیام كرد و فرزندش به نام زیوس همین عمل را با خود او كرد .به این ترتیب زیوس فرمانروای خدایان شد و در كوه المپ سكنی گزید . او با هرا ازدواج كرد سلاح دفاعی او فرزندانش بودند كه هر كدام از مادری جدا گانه بودند و همین حسادت هرا بر علیه آنها بر می انگیخت. فرزندان او عبارت بودند از
آپالو كه پیشگویی میكرد
آرتمیس الهه شكار و عفت و پاكدامنی كه خدای ماه بود
آفرودیت الهه زیبایی كه از كف دریا زاده شد
دمتر الهه زراعت
دینیوزوس خدای شراب
هاوس برادر زیوس خدای زیر زمین
هرمس خدای تجارت و شانس و راه زنی
پوزیدون برادر زیوس و خدای دریا
سانتورها موجودات عجیب
هراكلس تنومند و زورمند كه كارهای خاق العاده میكرد

حمید صدقی نژاد
باستان شناسی و هنر دوره تاریخی- سرفراز و فیروزمندی