سلوكیان

 

 

افسانه خدایان یونانی
 

آنان عقیده داشتند كه در آغاز همه جا خلا و تاریكی بود و خدای زمین یا الهه گایا بیرون آمد پس از او خدای آسمان اورانوس و خدای دریاها پونت بوجود آمدند. از ازدواج گایا و اورانوس 12 دختر و پسر بوجود آمدند كه در راس آنها كرونوس بود كه علیه پدرش اورانوس قیام كرد و فرزندش به نام زیوس همین عمل را با خود او كرد. به این ترتیب زئوس فرمانروای خدایان شد و در كوه المپ سكنی گزید. او با هرا ازدواج كرد. سلاح دفاعی او فرزندانش بودند كه هر كدام از مادری جدا گانه بودند و همین حسادت هرا بر علیه آنها بر می انگیخت. فرزندان او عبارت بودند از
خدایان یونان در همه جا بودند. آنها در اتاق زایمان مادر، شهر، مزرعه،جنگ، بدن، آب و هوا، فکر کردن و خلاصه در همه فعالیتها بودند. با اینحال خدایان یونان قادر به خواندن فکر مردم نبودند.
برای جلب توجه خدایان باید قربانی داده می شد که معمولا میوه، حبوبات، کیک، شراب یا شیر بود. قربانی کردن حیوان بسیار نادر بود و فقط توسط افراد ولدار انجام می شد. بر، گوسفند یا گاوحیواناتی بودند که قربانی می شدند. در 240 پیش از میلاد تعداد240گاو در آتن برای دینوسیوس قربانی شد. از گوشت قربانی غذا تهیه می کردند و تا می توانستند بوی غذا را به هوا می فرستادند تا خدایان جمع شوند و بعد غذا را در میان مردم تقسیم می کردند.

آپالو كه پیشگویی میكرد
آرتمیس الهه شكار و عفت و پاكدامنی كه خدای ماه بود
آفرودیت الهه زیبایی كه از كف دریا زاده شد
دمتر الهه زراعت
دینیوزوس خدای شراب
هاوس برادر زیوس خدای زیر زمین
هرمس خدای تجارت و شانس و راه زنی
پوزیدون برادر زیوس و خدای دریا
سانتورها موجودات عجیب
هراكلس تنومند و زورمند كه كارهای خاق العاده میكرد

باستان شناسی و هنر دوره تاریخی- سرفراز و فیروزمندی
Daily Life of the Ancient Greeks (Greenwood Press "Daily Life Through History") (Greenwood Press "Daily Life Through History") 2nd Edition