بگرام افغانستان
 
بگرام

 

 

تصاویر اشیای یافت شده از بگرام - ریتون نصف انسان نصف پرنده. سده اول و دوم پ م - اتاق 13

<< قبلی
Art Gallery NSW- Apr2014- Afghanistan hidden treasures from the National Museum, Kabul
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران