بگرام

بگرام افغانستان

تصاویر اشیای یافت شده از بگرام - اتاق13- سده اول قبل میلاد

<< قبلی
Art Gallery NSW- Apr2014- Afghanistan hidden treasures from the National Museum, Kabul
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران