سلوکیان

 

تصاویر اشیای کشف شده از آی خانوم

آی خانوم - ساعت خورشیدی کره ای که با مختصات جغرافیایی آی خانوم طراحی شده است.- پیش از 143 ق م

  Ai-Khanoum(Alexandria on the Oxus) Art Gallery NSW- Apr2014- Afghanistan hidden treasures from the National Museum, Kabul - آی خانوم - ساعت خورشیدی کره ای که با مختصات جغرافیایی آی خانوم طراحی شده است.- پیش از 143 ق م

 
Art Gallery NSW- Apr2014- Afghanistan hidden treasures from the National Museum, Kabul
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران
تصاویر: حمید صدقی نژاد