محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

Source of image - منبع تصویر

بریتیش موزه - سلسله نوزدهم رامسس دوم (1279-1213 پ م ) آجر در دیوارهای دور معابد مصری استفاده می شد. برخی از آنها مهرهایی به نام شاه سازنده بنا داشتند. نمونه این مهر در روی این آجر دیده می شود.

British Museum EA 6020.

19th dynasty, reign of Ramesses II (1279-1213 BC).

From the Ramesseum, Thebes.

Mud bricks were used for the walls and storerooms surrounding Egyptian temples. Some were stamped with the name of the king responsible for the construction. This mud brick is stamped (on top) with the cartouche of Ramesses II.

 
اطلس تاريخ ايران