محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

نبرد لاخیش - Source of image-منبع تصویر

در این تصویر سربازان آشوری از نردبان استفاده می کنند تا خود را به بالای دیوارهای قلعه برسانند. برخی از آنها نیز توسط دیلم در حال تخریب دیوارهای قلعه هستند. برخی دیگر در حال حفر تونل هستند تا از دیوار عبور کنند. در سمت راست مربعهایی هستند که میتوانند نشان دهنده وجود سنگ های بزرگ درون ملات دیوارها باشند که باعث می شوند دیوارها استحکام بیشتری داشته باشند. آشوری ها همچنین از پرنده های شکاری هم در جنگ کمک گرفته اند.سربازانی که از نردبان بالا می روند در یک دست سپد و در دست دیگر نیزه دارند. سربازان مدافع شهر در حال انداختن اجسام سنگین روی سربازان آشوری و همچنین تیر اندازی هستند.

اطلس تاريخ ايران