محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image-منبع تصویر

نبرد لاخیش

در این نگاره آشوری حمله سپاه آشور به شهر لاخیش نشان داده شده است. آنها از قلعه کوب در سمت راست و و نردبان در سمت چپ استفاده می کنند. قلعه کوب در حال تخریب دیوار است نه دروازه قلعه. در سمت راست نیز تیر اندازان در زیر سپر بزرگی پناه گرفته اند

اطلس تاريخ ايران