محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانBy Wilson44691 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

نبرد لاخیش

قسمتی که احتمالا آشوری ها از آن دستگاه قلعه کوب را بالا برده اند

اطلس تاريخ ايران