محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان
 
محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

Source of image - منبع تصویر

نبرد لاخیش

سپاه آشور در حال بالا بردن دستگاه قلعه کوب از تپه و رساندن آن به دیوارهای شهر است. در سمت راست تیر اندازها در حال حمله به شهر هستند و عده ای با دیلم های بزرگ قصد تخریب دیوار را دارند. در مرکز تصویر برج شهر قرار دارد که سربازان از روی برج در حال تیر اندازی و پرتاب اجسام بزرگ و سنگ بر روی آشوری ها هستند.سربازان آشوری در حال تیر اندازی به برج و همچنین ریختن آب روی قلعه کوب هستند تا آنرا از خطر آتش گرفتن در امان نگه دارند. برخی مردم شهر در حال ترک شهر هستند.

نگاره از کاخ جنوب غربی نینوا بدست آمده- 700 تا 692 پ م - بریتیش موزه

Assyrian Army Assault on Lachish

The Assyrian army has built artificial ramps leading up to the city in order to transport their heavy equipment right up to the walls and gate.
On the right, the Assyrian archers attack the city with their bows and arrows. On the left, siege engines are being pushed slowly up the ramps. In the middle of the scene, the enemy soldiers are defending their city tower and are bombarding the attackers with arrows, stones, and torches.

Within the siege engine, the Assyrian archers appear to attack the tower and to pour water onto the battering ram so that it will not catch fire.

Some people of the city are leaving Lachish through a gate within the tower.
From the South-West palace at Nineveh (modern Kuyunjik, Mousil city, Iraq), room XXXVI, panel 7. Mesopotamia, Neo-Assyrian era, 700-692 BCE. (The British Museum, London).

 
اطلس تاريخ ايران