محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image - منبع تصویر

سپاه آشور به شهری در بین النهرین حمله میکند. آنها دارای دستگاه قلعه کوب هستند. سربازان درون قلعه مشغول تیر اندازی هستند. تعدادی افرادی که سرشان بریده شده در پای قلعه افتاده اند. این نگاره از کاخ مرکزی نمرود بدست آمده و در بریتیش موزه نگه داری می شود و حدودا به 728 پ م تعلق دارد.

با توجه به نخل های پر از خرما میتوان زمان حمله را در ماه شهریور دانست زیرا در این منطقه فصل برداشت خرما از ابتدای شهریور آغاز می شود

Assyrian troops attacking a besieged city, most likely in Mesopotamia, using a battering ram on a siege ramp. Enemy archers are returning fire. Headless corpses lie at the foot of the city walls. From the Central Palace in Nimrud and now in the British Museum, London. Circa 728 BC. 

 

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

منبع تصویر

 
اطلس تاريخ ايران