ساسانیان
 

شوادانها ی شوشتر

 

 

 

شوادانها زیرزمینهای بزرگی هستند كه عمق آنها به 20 متر میرسد و در زمستان نسبتا گرم و در تابستان خنك هستندو گاهی پله های آنها تا سطح زمین بیش از پنجاه عدد است. در ساخت این زیر زمینها فقط در پلكان از مصالح استفاده میشود و سقف آنها زمین طبیعی است.شوادانها بر اساس اندازه بین یك تا ده تهویه دارند كه نور و هوا را به زیر زمین میرسانند.

 
 

همه خانه ها شوادان ندارند و در هر محله چند خانه زیرزمین دارد و به این ترتیب همسایه ها برای فرار از گرما به آن پناه میبردند و در عین حال از آن به عنوان یخچال نیز استفاده میكردند. اكثر مساجد نیز شوادان دارند. یك استفاده دیگر این زیرزمینها فرار از دشمن در هنگام حمله بوده است. در ضمن غذاهایی را كه در شوادانها انبار میكردند با طناب از سرسرا یا هواكش آویزان میكردند و هر وقت به آنها نیاز داشتند نخها را بالا میكشیدند و نیازی نبوده كه پله ها را پایین روند . یكی از شوادانهای موجود به نام باغ خان در محله سر آب سید است كه در زمان ساسانیان ساخته شده و در طی جنگ ایران و عراق به عنوان پناهگاه استفاده میشد

 
 
حمید صدقی نژاد