ساسانیان
 

قلعه سلاسل

 

 

 

 

 

ویرانه های این قلعه هم اكنون در شمال شوشتر واقع است .این قلعه از شمال و غرب توسط رود شطیط احاطه شده و در دو سوی دیگر خود خندق داشته و در حین جنگ به جزیره ای تبدیل میشده.این قلعه در فتح شوشتر توسط اعراب پناهگاه هرمزان بوده است .ساخت این قلعه به پیش از اسلام میرسد و در سال 315 ه ق توسط ابن ابی السلاسل بازسازی شده كه به فرمان خلیفه بغداد به حكومت منصوب شده بود

 

 

این قلعه در ادوار مختلف ویران شده و مجددا تعمیر شده است به طوری كه یكبار در قرن 11 بدستور فتحعلیخان حاكم خوزستان و یكبار در سال 1237 ه ق به دستور محمد علی میرزای دولتشاه و در بار آخر در سال 1307 ه ق به امر نظام السلطنه حسینقلی خان مافی مرمت گردید. از آن پس در اثر بارندگی زیاد سال 1342 ه ق و زلزله سال 1347 ه ق ویران شد

 

 

مادام دیالافوا فرانسوی نیز میگوید قلعه سلاسل اقامتگاه رسمی والی خوزستان است و در روی كوهی كه مانند فلات كوچكی است قرار دارد. در پای این كوه هم یكی از شعب شط كارون كه آنرا شطیط مینامند عبور میكند و ساختمانها و استحكاماتی كه از عهد ساسانیان باقی مانده اند آنرا از طرف شهر قابل دفاع میسازند

 

حمید صدقی نژاد