ساسانیان

سد شادروان شوشتر

 

 

 

 

 

 

 

با اینكه سد و پل شادروان شوشتر بسیار با عظمت و عجیب هستند ولی متاسفانه سازندگان آنها به درستی مشخص نیستند .اكثر آثار تاریخی كه اكنون در دسترس داریم یك مطلب را در مورد این بناها ذكر كرده اند و همگی از روی هم رونویسی كرده اند و هیچكدام جز روایاتی كه سینه به سینه نقل شده است چیز جدیدی ننوشته اند به طوری كه آنچه ابن حوقل مینویسد همان است كه اصطخری مینویسد سپس كریستسن سن نوشته است
****************

ابن حوقل : از آثار مهم آنجا شادروانی است كه شاپور آنرا ساخته است.بنایی است شگفت انگیز و استوار ، طول آن یك میل و با آجر ساخته شده است چنانكه جلوی آب را میگیرد و آب تا باب شوشتر بالا می آید

*****************
اصطخری : از اعجاب خوزستان شاذروان شاپور است به شوشتر.گویند یك میل درازای شاذروان است به گچ و سنگ ساخته اند تا آب بر شوشتر افتد
******************

لسترینچ در جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی: در سال 260 والریانوس قیصر روم اسیر شاپور اول دومین شاهنشاه ساسانی شد و چنانكه تاریخ نویسان گویند در مدت 7 سال كه اسیر بود به ساختن سد عظیم شادروان مشغول بود
****************
در كتاب تحفه العالم و در تذكره شوشتر در مورد نحوه ساخت سد از طرف رومیان آمده است:به خاطر پر مشقت بودن كار كارپردازان رومی هرچه دستمزد را بالا بردند كسی به سر كار نمی آمد زیرا كارگران آنقدر خسته میشدند كه نمیتوانستند به كار ادامه دهند......قیصر فرمان داد كه سیم تنان فرنگی گلعذار و شاهدان رومی مه طلعت سرو رفتار و مطربان خوش آواز بار بدكردار با باده ناب و طعامهای خوشگوار بر سر كار حاضر شدند و آماده شدند و صلا دردادند كه هر كسی در این كار زحمت روز را بر خود هموار نماید شب به وصال این قمر طلعتان و هم آغوشی این سروقامتان مسرور خواهد گردید و اجرت را نیز مضاعف نمودند.مردم از اطراف و جوانب آنقدر به مزدوری آمدند كه به اندك زمانی آن كار پر آزار به انجام رسید و از خزاین قیصر نیز آنچنان خرج نشد.هر چه در روز عمله و كاركنان به رسم اجرت بازیافت مینمودند شب به آن غارتگران عقل و هوش میدادند و صبحی باز آن زر به سر كار قیصر میرسید.ومجمع آن قمر طلعتان كنار رودخانه بود و به این سبب آن رود را رود ماه پریان گفتند و اكنون از كثرت استعمال به ماه فریان رسیده است
****************


آب جمع شده در پشت سد

 
 
حمید صدقی نژاد