ساسانیان
 

بند میزان شوشتر

 

 

 

 

 

بند میزان به نامهای بند محمد علی میرزا و بند خاقان نیز معروف است.. در ابتدا رود كارون مستقیما به دریا میریخت و چون بستر آن از سطح زمین پایین تر بود برای آنكه بتوانند سطح آب را بالا آورند تا به مصرف كشاورزی برسانند ابتدا رود گرگر را حفر كردند و سپس بر روی آن این بند را مستقر كردند . از دیگر دلایل ذكر شده برای احداث شاخه رود گرگر خشك كردن آب رود شطیط بوده است تا بتوانند بند شادروان را احداث نمایند

 

 

در تاریخ پانصد ساله خوزستان آمده است : بند میزان فعلی اگر چه یادگار محمد علی میرزای دولتشاه پسر فتحعلی شاه است ولی قرنها پیش از آن بندی در آنجا بوده و چون شكسته شده بود دولتشاه آنرا دوباره مرمت نمود

البته این بند یكبار نیز قبل از دولتشاه توسط نادرشاه تعمیر شده بود و این مطلب در كتاب جهانگشای نادری آمده است: چون بند رودخانه شوشتر كه از بناهای شاپور ذوالاكتاف است به سیلاب مرور دهور قصور یافته بود.همت والا كه در متانت ساد مسدسداسكندری است به مرمت آن بند پرداخته، معماران مهندسین پیشه و كارآگاهان درست اندیشه ، بر سر كار تعیین و اخراجات آن را از خزانه عامره مقرر ساختند

 

 
حمید صدقی نژاد