ساسانیان
 

كلاه فرنگی شوشتر

 

 

در شمال شهر شوشتر در انتهای بلوار شهید شرافت برجی 8 ضلعی وجود دارد كه مشرف به بند میزان و معروف به كلاه فرنگی است در خصوص چگونگی و دلیل ساخت این برج هیچگونه اطلاعی در دسترس نیست. از نقطه نظر عوام كه بیشتر شبیه به افسانه است جایگاه دیدبانی قیصر روم یا شاپور ساسانی بر كارگران مشغول ساخت بند میزان بوده

 
 

قاعده هر یك از 8 ضلع این برج بین 1.10 تا 1.28 متر است و زیر سازی برج از سطح زمین 4 متر بالا تر است و ارتفاع خود برج 7 متر است . ظاهرا به مرور زمان از ارتفاع آن كاسته شده است. نمای بیرونی برج سنگهای تراش خورده است بیشتر نمای سنگی نیز از بین رفته اند و اكنون اندكی از آنها باقی مانده است. بند میزان با دو ضلع مورب خود در چشم انداز این برج قرار دارد

 
حمید صدقی نژاد