ساسانیان
 
 

شوشتر

كوچه های چند هزار ساله

 

 

 

 

 

 

شهر شوشتر مركز شهرستان شوشتر در شمال خوزستان است. فاصله آن تا اهواز 92 و تا تهران 831 كیلومتر است كوههای واقع در محدوده این شهر كهن كم ارتفاع هستندوبلندترین آنها سیاه كوه 606 مترارتفاع دارد. رود كارون در شمال این شهر به دو قسمت به نامهای شطیط وگرگر تقسیم میشود و شهر را مانند جزیره ای در میان میگیرد. این دو شاخه در منطقه بند قیر در چهل كیلومتری جنوب شوشتر به هم می پیوندند. آب و هوای شوشتر گرمسیری است و تابستان و پاییز در این منطقه بسیار طولانی است و زمستان و بهار بسیار زودگذر است و هیچ وقتی آن دما دما به زیر صفر نمیرود. بافت جمعیتی مردم این شهر را شوشتری ها بختیاری ها و اعراب تشكیل میدهند.


 

 
همسایه های تاریخی شوشتر
ایذه برد نشانده
شوش باستان مسجد سلیمان
چغازنبیل هفت تپه

وجه تسمیه و تاریخ بنای شهر
گویند هوشنگ از پادشاهان افسانه ای پیشدادیان پس از آنكه دستور احداث شهری را برای اسكان مردم داد به سبب آنكه شهر دارای حصار بود و دزدان نمی توانستند به آن وارد شوند آنرا شوش نامید كه در لغت به معنای خوب است روزی وی به قصد شكار در اطراف شهر سیر می كرد ودر نزدیكی كارون به منطقه سرسبزی رسید. و به زبان الهام به خود
.........ادامه دارد


 
 

قدیمی ترین آثار شناخته شده در شمال شرقی شوشتر آثار پیش از تاریخ و مربوط به انسان غار نشین است.حفاریهای علمی این منطقه به نام تنگ پبده در سال 1941 توسط پرفسور گیرشمن انجام گرفته است و قدمت آثار به دست آمده به دوره نیولتیك بر میگردد
ایلام شناس معروف والتر هینتس در كتاب دنیای گمشده ایلام احتمال داده است كه شوشتر همان آدامدن ایلامی باشد و گیرشمن میگوید آشوریان در تعقیب پادشاه ایلام عده بسیاری از شهرهای آن كشور را مسخر كردند و به هیدالو كه میبایست از ناحیه شوشتر باشد رسیدند . به هرحال فاصله سی كیلومتری شوشتر با چغازنبیل و آثار متعدد ایلامی كشف شده در منطقه موید نفوذ ایلامیها در شوشتر است
پارسیان كه در بدو امر تابع مادها بودند ابتدا در پارسوماش یا مسجد سلیمان در شرق شوشتر مستقر بودند و به مرور نفوذ خود را گسترش دادند و آثار متعددی در شوشتر بر جای گذاشتند ، از آن جمله نهر داریون كه نهری غیر طبیهی است و از شطیط منشعب میشود و بنیان آنرا به داریوش هخامنشی نسبت میدهند
درجنوب غربی شهر شوشتر امروزی شهر دستوا قرار داشته كه در حمله اعراب به ایران به كلی نابود شده است و دیگر اثری از آن به جای نمانده.محل آن دو طرف جاده مبنا آب تا بند ماهی بازان است.این شهر متعلق به الیمایید ها بوده كه در زمان سلوكیان در این محل سكونت گزیدند و در زمان اشكانیان یكی از نواحی تحت سلطه آنان بودند ومهرداد اول اشكانی آنجا را فتح كرده است
در زمان ساسانیان اردشیر بابكان به فكر تجدید بنای شوشتر افتاد و از مناطق مختلف عده بسیاری به آنجا آورد و دستور داد در آن شهر خانه هایی برای خود احداث نمایند. پس از او شاپور اول بر سر كار آمد و والرین امپراتور روم را اسیر كرد و او را وادار به ساختن سدوپل شادروان به ساختن

 

سد شادروان پل شادروان
كلاه فرنگی آبشارهای شوشتر
دخمه ها قلعه سلاسل
بند میزان شاخه گرگر شوادانها یا سردابها
اطلس تاریخ ایران
تصاویر : حمید صدقی نژاد - منبع : شوشتر در گذر زمان -اثر محمد تقی زاده