ساسانیان
 

دخمه ها یا استودانها

 

 

استودانهای زیادی در دل كوهها و صخره های اطراف شوشتر وجود دارند و به دوره مادها پارس ها و ساسانیان می رسد. شوشتری ها به این دخمه ها خرفت خانه گویند زیرا عقیده دارند در گذشته افراد ضعیف و پیر را در این جاها رها میكردند

 

در ضلع غربی دره بقعه پیردالو در دل صخره های روی جاده سوراخهایی دیده میشود و همچنین در كنار كارون از شمال شهر تا كناره های شاخه شطیط از اینگونه دخمه ها فراوان است. در شرق شوشتر در اطراف روستایی به نام تك تكاب نیز آثار دخمه هایی در دل كوه مشخص است

 

حمید صدقی نژاد