ساسانیان
 

پل شادروان شوشتر

 

پل شادروان

 

 

 

 


پل شادروان زمانی یكی از بناهای مشهور ایران بود ولی امروزه خرابه ای از آن باقی مانده است. روایات مربوط به این پل معمولا تكراری و نقل از منبع پیشین است. آنها ساخت پل را به زمان شاپور اول ساسانی میدانند كه والریان رومی را پس از اسارت وادار به ساخت این پل و سد شادروان نمود ولی استناد همه آنها به روایات محلی میباشد

پل شادروان -پل شادروان
****************

كلمان هوار در كتاب ایران و تمدن ایرانی : پل شوشتر از روی شادروانی میگذشت و بنا به روایات مهندسان رومی آنرا ساخته بودند

پل شادروان -پل شادروان

*****************
فردوسی نیز در ضمن سرودن شعری مربوط به این پل نام سازنده آنرا برانوش آورده و پس از ساختن آن به روم برگشته است شاهنامه فردوسی - تصحیح ژول مول - ج 5 - چاپ 5 - ص 1517و1578
******************

البته در قرن هشتم كه ابن بطوطه به شوشتر رفته این پل قابل استفاده نبوده چرا كه وی میگوید : عمق رودخانه زیاد است و محاذی دروازه دسبول ، مانند بغداد و حله جسری از كشتیهای كوچك درست كرده اند

پل شادروان- پل شادروان
****************
مولف تذكره شوشتر تجدید بنای آنرا به وسیله فتحعلی خان از حاكمان اواخر صفویه میداند
این پل بارها تعمیر شده است تا اینكه در سال 1303 ه ق سیلاب برای چندمین بار آنرا شكست و دیگر تعمیری در آن انجام نشد و دائما در حال ویرانی بیشتر است
****************

 

 

 

حمید صدقی نژاد