ساسانیان

آبشارهای شوشتر

رود گرگر

رودخانه های منطقه زمین را شسته اند ودر عمق پایین تری از سطح زمین در جریانند و به همین خاطر از دوران باستان مردم منطقه با احداث سدهایی
جلوی آب رودخانه ها سطح آب آنها را بالا می آوردند تا بتوانند در كشاورزی از آنها به عنوان آب روان استفاده كنند

  Next >>
حمید صدقی نژاد