ساسانیان
 

آبشارهای شوشتر

 

آبشارهای شوشترآبشارهای شوشترآبشارهای شوشترآبشارهای شوشتر
تصویر افسانه فخاری نیا

 

آبشارهای شوشتر از آثار تاریخی و دیدنی شوشتر است و شاید بتوان گفت از پرجاذبه ترین آثار این منطقه است.سدی بر روی رود گرگر ساخته شده است . آب خروجی این سد را از تونلهای دست سازی عبور داده اند . این تاسیسات چرخ آسیابهای آبی را می چرخاند . اعراب وقتی شوشتر را فتح كردند ، تاسیسات شوشتر را از عجایب هفت گانه خواندند. عظمت ریزش آب هر بیننده ای را مجذوب خود میكند.

 

 

آبشارهای شوشتر آبشارهای شوشتر
آبشارهای شوشتر آبشارهای شوشتر
آبشارهای شوشتر آبشارهای شوشتر
آبشارهای شوشتر آبشارهای شوشتر
آبشارهای شوشتر
حمید صدقی نژاد