ساسانیان
 

خسرو دوم

 

تاج خسرو دوم در سرستونی در تاق بستان

تاج خسرو دوم در سرستونی در تاق بستان