ساسانیان
 

شاپور دوم

 

توسط Philippe Chavin - اثر شخصی، CC BY 2.5، Link 

شاپور دوم در سمت راست در تاق بستان در کنار شاپور سوم در سمت چپ