ساسانیان
 

هرمز دوم

 

تاج هرمز دوم در سنگ نگاره نقش رستم

تاج هرمز دوم در سنگ نگاره نقش رستم