ساسانیان
 

نرسه

 

تاج نرسه در سنگ نگاره پایکولی

تاج نرسه در سنگ نگاره پایکولی