ساسانیان
 
بهرام دوم

تاج بهرام دوم در سنگ نگاره بیشاپور

تاج بهرام دوم در سنگ نگاره بیشاپور

تاج بهرام دوم در سنگ نگاره سراب بهرام