سنگ نبشته تنگ براق
 


تنگ براق روستای كوچكی در 15 کیلومتری شهر سده و 80 کیلومتری شهر اقلید است. در این جا رودخانه ای دیواره كوه را بریده و شكافی با دیواره هایی عمودی به پهنای چهل متر و در حدود صد متر بلندی در كوه بوجود آورده است. این جایگاه پر سایه با آب گوارا و چشم انداز زیبا سبب شده است تا شاپور در اینجا به استراحت بپردازد.
قسمتی از نوشته از دل صخره كنده شده است و نزدیك شیب تند كنار رودخانه افتاده است. در پایین شكاف دره چشم به قطعه سنگ عظیم ایستاده ای می افتد كه هدف تیر یاد شده در نوشته است. قطر سنگی كه نوشته روی آن قرار دارد حدود دو متر است. روی سنگ دو نوشته به دو زبان پهلوی ساسانی و اشكانی دیده می شود. متن هر دو واحد است.

ترجمه
    این تیر اندازی من، بغ مزدیسن، شاپور شاهان
    شاه ایران و انیران است، كه چهره از یزدان دارد، پسر
    بغ مزدیسن، اردشیر شاه شاهان ایران، كه چهر از
    یزدان دارد، نوه بغ بابك شاه، وما هنگامی كه این تیر را پرتاب كردیم، پس ما
    آن را پیش شهریاران و واسپوهران و بزرگان و آزادان پرتاب كردیم و
    از این سنگ چین، تیر به آن سنگ چین افكندیم، اكنون هر كه نیودست
    است، آن تیر از این سنگ چین به آن سنگ چین
    پرتاب كند، سپس كسی كه تیر به آن سنگ چین افكند
    او نیودست است.

 


بخشی از نوشته تنگ براق

 


بازنوشته ای از سنگ نبشته تنگ براق كه توسط والتر هینتس تهیه شده است -بالا پهلوی ساسانی پایین پهلوی پارتی

:ترجمه

  1. این تیر اندازی من،بغ مزدیسن،شاپور شاهان
  2. شاه ایران و انیران است، كه چهره از یزدان دارد،پسر
  3. بغ مزدیسن،اردشیر شاه شاهان ایران،كه چهر از
  4. یزدان دارد،نوه بغ بابك شاه،وما هنگامی كه این تیر را پرتاب كردیم، پس ما
  5. آن را پیش شهریاران و واسپوهران و بزرگان و آزادان پرتاب كردیم و
  6. از این سنگ چین،تیر به آن سنگ چین افكندیم،اكنون هر كه نیودست
  7. است،آن تیر از این سنگ چین به آن سنگ چین
  8. پرتاب كند،سپس كسی كه تیر به آن سنگ چین افكند
  9. او نیودست است

 

 

برگرفته از كتاب یافته های تازه ایران باستان-پروفسور هینتس-دكتر پرویز رجبی

اطلس تاریخ ایران