كتیبه تل اسپید
 


این كتیبه در روستای تل اسپید از توابع بخش رستم استان فارس كشف شد. اندازه آن 52*46 سانتی متر است.این كتیبه اكنون در موزه هفت تنان شیراز نگه داری میشود

این دخمه برای
در ماه فروردین
سال 86 یزدگردی
برای روان خویش فرمود ساختن
یزدان او را بیامرزاد

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران