ساسانیان
 
چهار سنگ نبشته در استخر
 


شهر باستانی استخر در كنار جاده شیراز قرار دارد.روبروی این شهر چند تپه قرار دارد كه در آن چند استودان دیده میشود.این دخمه ها طبیعی هستند و 1.50 متر ارتفاع و 1 متر عمق دارند.برخی با نمای تزیین شده برخی با نمای ساده.گروه جنوبی این استودانها به صورت حوض هایی سنگی در بدنه صخره كنده شده اند و احتمالا نقش تابوت داشته اند.در نزدیكی این استودانها نبشته های 1تا3 در نمای پیشین صخره سنگی به پهنای حدود سه متر و بلندی یك متر در طاق مانندهایی كوچك كنده شده اند.با فاصله ای اندك از جاده بر بدنه ستونی ناتمام نبشته چهارم قرار دارد.نبشته ها به خط پهلوی شكسته و در سطرهای عمودی نوشته شده اند.طبق نوشته ها ساخت چنین گورهایی را از اعمال ثواب می نامند كه پاداش بهشت داردآغاز تاریخ یزدگردی سال 631 میلادی است

 

 

 

 1. این دخمه را
 2. در....ماه خرداد سال
 3. یزدگردی
 4. و33وروز بهرام
 5. پسگوگ،پسر خورشید
 6. روان خویش
 7. رای،فرمود ساختن
 8. وبهشت متعالی
 9. پاداش(او)باد
 10. .............

 

 

 

 

 

 

 

 1. این دخمه را
 2. در ماه بهمن سال
 3. چهل و سه و روز سپندارمذ
 4. فرخزاد،پسر مزدیسن-شنود
 5. برای روان خویش
 6. فرمود ساختن
 7. و بهشت پاداش او باد

 

 

 

 

 

 

 

 1. این دخمه را
 2. .............
 3. ............
 4. خویش فرمود .....
 5. ساختن

 

 

 

 

 

 

 

 1. این دخمه را
 2. برای فرخزاد
 3. بهشت پاداش
 4. مهرپناه
 5. بهان دخت
 6. فرمود
 7. ساختن

 

 

 

 

 

متن و تصاویر برگرفته از كتاب یافته های تازه ایران باستان-پروفسور هینتی-ترجمه دكتر پرویز رجبی

اطلس تاریخ ایران