تنگ خشك سیوند
 


تنگ خشك در كنار جاده آسفالته سیوند بین تخت جمشید و پاسارگاد قرار دارد.تخته سنگ بزرگی به ابعاد 3*4 متر و بلندی 80 سانتیمتر در تنگ خشك قرار دارد كه نبشته هایی به خط پهلوی كتابی و سطرهای عمودی در سه طرف آن كنده شده است.هر سه نبشته آسیب دیده اند و تقریبا ناخوانا هستند. در حدود بیست متری سنگ نبشته دار در شیب رو به بالای كوه حوض سنگی آسیب دیده ای به بزرگی 100*150 و عمق 50 سانتیمتر با تراشی خشن وجود دارد كه احتمالا یك گور بوده است.نبشته سوم متاسفانه قابل خواندن نیست. نبشته های اول و دوم مربوط به بخشیده شدن منطقه ای پر باغ از سوی كسی به نام فرخ پسر نرمان است.

 
 

:ترجمه نبشته اول تنگ خشك

 1. فرخ بود نریمان فرمان
 2. داد كه از این
 3. قنات و باغ و بوستان و خانه
 4. فراز به دهید و بوی
 5. گل......
 6. كه ..... به كسی
 7. از......
 8. كردن،اگر مرد
 9. ....سال3.......
 10. ............
 11. ماه سپندارمذ .....
 12. .....خور....به......
 13. ....به ....وخانه
 14. .....باغ.......
 15. .....بود.....
 16. ........
 17. ایشان.......
 18. پسر خویش

 

 

 

 

 

منبع : یافته های تازه از ایران باستان

پروفسور هینتس - ترجمه دكتر پرویز رجبی

 

:ترجمه نبشته اول تنگ خشك

 1. این قنات و باغ
 2. (و بوستان و رز(تاكستان
 3. و گل و درخت و خانه را
 4. فرخ بود نریمان
 5. به افزودگی ، كه از
 6. دارایی خویش بود
 7. فرمود دادن

 

اطلس تاریخ ایران