<< Previous

ساسانیان

Next>>

آبریز نقره زراندود با نقش زن رقصنده -ساسانی- موزه رضا عباسی

در آثار هنری به ندرت نقش زن دیده می شود و نقش زن برهنه به هیچ وجه قابل قبول نبود.  در اواخر دوره ساسانی می توان  آثاری را دید که در آن زنان نیمه برهنه به تصویر کشیده شده اند که احتمالا برآمده از ایده ای وارداتی بودند.

تصویر: حمید صدقی نژاد