ساسانیان
 
سنگ نگاره سر مشهد
 


در سی كیلومتری غرب جره یكی دیگر از سنگ نگاره های ساسانی متعلق به بهرام دوم قرار دارد. در این نقش بهرام دوم پنجمین شاه ساسانی در حال نبرد با دو شیر است و در پشت سر او خانواده شاهی و کردر ایستاده اند. بزرگترین كتیبه ساسانی در بالای این طرح در 25متری زمین از طرف کردر نقش بسته است و در آن مطالب كتیبه های نقش رستم، نقش رجب و كعبه زرتشت همگی با هم آمده اند. در سمت راست كتیبه یك استودان قرار دارد كه آ نرا به کردر نسبت داده اند.
در این نگاره بهرام دوم شیری را كشته وشیر دوم كه بر روی او جهیده است را با شمشیر به دو نیم كرده است. همزمان با دست چپ خود شهبانو را در پناه دارد كه با ولیعهد و شخصیتی بلند پایه پشت سر او ایستاده اند. هرتسفلد، واندن برگ و گیرشمن شخصیت پشت سر شهبانو را ولیعهد دانسته اند ولی والتر هینتس بیان كرده است با توجه به اینكه این فرد دست راست خود را به نشانه احترام جلوی دهان خود گرفته است نمی تواند از خاندان شاهی باشد، بنا بر این شاید او بیدخش آن هنگام باشد. ظاهرا او همان شخصی است كه در نگاره نقش رستم بهرام دوم نیز وجود دارد.

 


سنگ نگاره سر مشهد

سنگ نگاره سر مشهد
 


سنگ نگاره سر مشهد

 
منبع:یافته های تازه ایران باستان-پروفسور هینتس-دكتر پرویز رجبی
اطلس تاریخ ایران