ساسانیان
 
نقش برجسته سراب بهرام
 


نزدیك شهر نورآباد پایین كوهی در یك محوطه با صفا به نام سراب بهرام نقش برجسته ای بزرگ از دوران ساسانی نقش بسته است.در این نقش، بهرام دوم در وسط نشسته است و در هر سمت او دو نفر از بزرگان ساسانی به حال احترام ایستاده اند و انگشت سبابه به نشانه احترام بالا گرفته اند .این 4 نفر عبارتند از رهبر مذهبی به نام موبدان موبد - سپهسالار به نام ایران اسپهبد- صدر اعظم به نام بزرگ فرماندار و رییس تجار و اصناف به نام هوتوخشان بد

نقش برجسته سراب بهرام

سنگ نگاره سراب بهرام

 
اطلس تاریخ ایران