كتیبه شاپور دوم در كاخ تچر
 
 

در جرز جنوبی كاخ تچر تخت جمشید دو كتیبه كنده شده است. یكی از آنها مربوط به سال بیست و دوم سلطنت شاپور دوم است و مضمون آن اینچنین است : "در ماه اسپند ارمز بسال 22 پادشاهی خدای پرست خدایگان شاهپور شاهنشاه ایران و غیر ایران...."  این كتیبه دوازده سطر دارد. كتیبه دیگر در ده سطر و نیم است و به سال چهل و هشتم از سلطنت شاپور دوم تعلق دارد كه توسط دو نفر از یاران شاپور دوم به نامهای سلوكوس و كاور در تمجید و تحسین از اقدامات شاه کنده شده است.

کتیبه ساسانی تچر

 


نمای جنوبی كاخ تچر

منبع: آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد
اطلس تاریخ ایران