كتیبه پریشان
 


این كتیبه در سال 1364 در كناره جاده پریشان به هنگام تسطیح زمین یافت شد.متن كتیبه عمودی و در 20 سطر است.كتیبه بر روی سنگی نوشته شده است كه تابوت بوده و از نوع درپوش استودان است.كتیبه به یاد دو زن متوفی زرتشتی نوشته شده است.این كتیبه اكنون در موزه بیشاپور است.

این آرامگاه
برای انوشه روان
نیكداد دختر مهرین شاد
ساخته شده است
او در ماه اسفند،در سال 93 یزدگردی
و در روز دین-19 می 725 میلادی
درگذشت
و او را بهشت بر باشد
انوشه روان برزیدگ
دختر جمان گشنب
در همین آرامگاه است
او را بهشت بهر باشد
در ماه خرداد در سال یزدگردی-یكم اوت 725
ودر روز دی به آذر
درگذشت

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

 
منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران