كتیبه پایكولی
 


كتیبه پایكولی در 47 سطر در كردستان شمالی در مرز ایران و عراق بر روی برجی سنگی با نشان نرسی پادشاه ساسانی منقور گردیده است.آقای پروفسور هرتسفلد در سال 1924 آنرا منتشر كرده است .این كتیبه در مورد نبرد دو برادر یعنی بهرام اول و نرسی است .نرسی برای به قدرت رسیدن ازآلت دین استفاده میكند و به این ترتیب با برادرش به نبرد میپردازد. برای اولین بار در این سنگ نگاره است كه آناهیتا به مقامی اهورایی میرسد و او فره ایزدی را به شاه میدهد

كتیبه پایكولی

 
اطلس تاریخ ایران