منبع: یافته های تازه از ایران باستان
پروفسور هینتس ترجمه پرویز رجبی

نبشته دوم شاپور در نقش رستم

نبشته دوم شاپور اول در نقش رستم در زیر دست از زمین كنده شده اسب قرار دارد.این نبشته 30*20 سانتی به شدت آسیب دیده است و فقط چند واژه آن قابل خواندن است.نبشته در 8 سطر عمودی به خط شكسته پهلوی است

  1. این پیكر مزدیسن بغ
  2. شاپور شاهان شاه ایران
  3. وانیران كه چهر از ایزدان دارد،پسر مزدیسن
  4. بغ،اردشیر،شاه شاهان ایران
  5. كه چهر از ایزدان دارد،نوه بابك شاه