منبع: یافته های تازه از ایران باستان
پروفسور هینتس ترجمه پرویز رجبی

كتیبه اول شاپور در نقش رستم

نبشته ای به زبان یونانی در زیر شكم اسب شاپور در نقش رستم قرار دارد .این نبشته به علت پوسته شدن لایه رویین سنگ از بین رفته است.این نبشته در اصل برابر با نبشته همین شاه در نقش رجب است. فقط در سطر بندی اختلاف دارد

  1. این پیكر مزدیسن بغ
  2. شاپور شاهان شاه ایران
  3. وانیران كه چهر از ایزدان دارد،پسر مزدیسن
  4. بغ،اردشیر،شاه شاهان ایران
  5. كه چهر از ایزدان دارد،نوه بابك شاه