ساسانیان
 

سنگ نگاره نقش رجب

 


شاپور اول - سوار بر اسب در نقش رجب

در سنگ نگاره سوم در نقش رجب، شاپور اول را می بینیم که بر پشت اسب نشسته است. پشت سر او نه نفر از درباریان ایستاده اند. از این نه نفر فقط فرد اول پشت سر شاه شناسایی شده که هرمز ولیعهد او است .
در جلوی اسب شاه هیچ دشمن شکست خورده ای زانو نزده و این نشان می دهد که این نگاره قبل از سال 244 میلادی حک شده است. او در این سال گوردیانوس سوم امپراتور روم را شکست داده است و شرح این شکست در سنگ نگاره ای در بیشاپور آمده است .
سنگ نوشته جلوی سینه اسب شاه :
این پیكری است از بغ مزدا پرست، خدایگان شاپور
شاهان شاه ایران و انیران كه چهره از یزدان دارد
پسر بغ مزدا پرست، خدایگان، اردشیر شاهان شاه كه چهره از یزدان دارد
نواده خدایگان بابك شاه

 


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجبسنگ نگاره دوم شاپور اول در نقش رستم

سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

نفرات پشت سر شاه

 

 


 
 
 
اطلس تاریخ ایران