ساسانیان
 

سنگ نگاره نقش رجب

 


شاپور اول - اعطای نشان شاهی در نقش رجب

 نقش برجسته دوم در نقش رجب از آن پسر و جانشین اردشیر اول یعنی شاپور اول است. این نگاره الهام گرفته از نقش برجسته اردشیر در نقش رستم است. در این نگاره شاه سوار بر اسب از اهورامزدا که او هم بر اسب نشسته حلقه پادشاهی را می گیرد. صورت شاه و خدا هر دو بسیار صدمه دیده اند .

 


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجبشاپور اول و اهورامزدا در نقش رجب

 

 


 
 
 
اطلس تاریخ ایران