ساسانیان
 

سنگ نگاره نقش رجب

 


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

در این سنگ نگاره اردشیر اول در حال گرفتن نشان شاهی از اهورامزدا نشان داده شده است. اهورامزدا در سمت راست شاه حلقه شاهی را به او می دهد و در دستانش شاخه برسم قرار دارد. آندو لباسی شبیه هم دارند. در کنار شاه، بزرگان دیگر نقش بسته اند. در سنگ نگاره فیروز آباد، اهورامزدا را در سمت چپ شاه می بینیم.
دو خادم درباری شاه در سمت چپ او هستند و یکی از آنها مگس پرانی را تکان می دهد. مرد سمت چپی در همه سنگ نگاره های اردشیر اول دیده می شود و حتما مرد مهمی بوده است. دو زن در سمت راست اهورامزدا قرار دارند که حتما یکی ملکه و دیگری نجیب زاده است و در کنار آنها نوشته شده دین زرتشت در حال انقراض بود که من اردشیر شاه آن را زنده کردم.
دو نگاره کوچک بین شاه و اهورامزدا قرار دارند. سمت چپی که کنار پای شاه است پسرش شاپور است که از روی کلاهش شناسایی می شود و دیگری که شاخه برسمی در دست دارد هنوز شناسایی نشده است. در نقش رستم نیز همچین نگاره ای با همین موضوع قرار دارد ولی در آنجا شاه و اهورامزدا بر اسب سوار هستند.

 


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

 


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

دو ملکه

 

سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

دو کودک

سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

اردشیر و اهورامزدا


سنگ نگاره اردشیر اول در نقش رجب

دو نفر پشت اردشیر

 
 
 
اطلس تاریخ ایران