D colspan="3"> 
ساسانیان
 

سنگ نگاره های نقش رستم

 


نرسه -اعطای نشان شاهی در نقش رستم

نرسه نماد قدرت را در این نقش برجسته از آناهیتا دریافت می كند. به این ترتیب او توانسته است قدرت كنترل معبد آناهیتای استخر را در اختیار بگیرد. در این تصویر، نرسه در سمت چپ ایستاده و از آناهیتا كه در سمت راست او ایستاده حلقه قدرت را می گیرد. هر دو آنها دست راست خود را به حلقه گرفته اند. در وسط نیز تصویر فردی با جثه بسیار كوچكتر از شاه و ایزد بانو دیده می شود.

 


نرسه -اعطای نشان شاهی در نقش رستم نرسه -اعطای نشان شاهی در نقش رستم

نرسه -اعطای نشان شاهی در نقش رستم

نرسه -اعطای نشان شاهی در نقش رستم

 
اطلس تاریخ ایران