D colspan="3"> 
ساسانیان
 

سنگ نگاره های نقش رستم

 


بهرام دوم پیروزی و اسب سواری در نقش رستم

بهرام دوم در زیر مقبره داریوش بزرگ سنگ نگاره ای از خود به جای گذاشته اسن. این سنگ نگاره در دو نقش طراحی شده است. در یکی از آنها بهرام دوم با نیزه خود ضربه ای به دشمن خود زده و این فرد در حال افتادن از اسب خود است، نیزه اش نیز شکسته است. در پشت سر بهرام دوم، فردی پرچم ساسانی را بلند کرده که  این پرچم دارای سه گوی و طره پارچه ای است. در زیر اسب شاه ساسانی، یک فرد با کلاه رومی افتاده است.

 


بهرام دوم در سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستمسنگ نگاره بهرام دوم در سمت راست، شاپور اول در سمت چپ و مقبره داریوش هخامنشی در بالا

بهرام دوم در سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم

پیروزی و اسب سواری در نقش رستم

 
اطلس تاریخ ایران