D colspan="3"> 
ساسانیان
 

سنگ نگاره های نقش رستم

 


بهرام دوم ملاقات با نمایندگان در نقش رستم

بهرام دوم در نقش رستم ایستاده و دست خود را بر روی شمشیر خود گذاشته است. در دو سمت او هشت نفر ایستاده اند و به او نگاه می کنند. در میان آنان شاپور اول و اردشیر اول نیز دیده می شوند. بدین ترتیب بهرام دوم در سنگ نگاره خود، تصویر نیاكان خود را حجاری كرده است. شاید او برای اثبات شاهی نیاز به این كار داشته است.
از سه نفر سمت راست نفر اول کردر است. این سنگ نگاره بر روی سنگ نگاره ای ایلامی حك شده است. آیا ساسانیان ایلامیان را می شناختند و با آنها مخالف بودند كه حاضر شده اند بر روی نقش آنها نقش خود را به تصویر در آورند، در حالی كه به آثار هخامنشی بسیار احترام می گذارند.

 


بهرام دوم در سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستمسنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم

بهرام دوم در سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم

نقش کردر که بعدها به نگاره افزوده شده است

بهرام دوم در سنگ نگاره بهرام دوم در نقش رستم

نفرات سمت راست شاه

 
اطلس تاریخ ایران