D colspan="3"> 
ساسانیان
 

سنگ نگاره های نقش رستم

 


اردشیر اول - اعطای نشان شاهی در نقش رستم

اردشیر اول تصویری از دیهیم ستانی خود از اهورامزدا را در نقش رستم بر جا گذاشته است. او پس از آنكه بر اردوان پنجم اشكانی پیروز شد، این سنگ نگاره را طراحی كرده است كه هم نزدیك به شهر استخر است و هم نزدیك به تخت جمشید هخامنشی. اهورامزدا در سمت راست اردشیر است و هر دو سوار بر اسب هستند. اهورامزدا دیهیم پادشاهی را به اردشیر می دهد.
در پشت اردشیر خدمتكار او هست كه مگس پرانی در دست دارد. این فرد را در دیگر سنگ نگاره های اردشیر نیز می توان  دید. دو دشمن فرضی در زیر اسبان آنها هستند كه احتمالا یكی از آنها اردوان پنجم اشكانی است.
بر سینه دو اسب دو کتیبه به سه زبان یونانی، پهلوی اشکانی و ساسانی دیده می شود.
ترجمه متن پهلوی ساسانی اسب اردشیر اول: " این است پیکر مزدا پرست، خداوندگار اردشیر، شاهان شاه ایران که چهر از یزدان دارد، فرزند خداوندگان پاپک شاه"
ترجمه متن پهلوی ساسانی اسب اهورامزدا: "این پیکر از ایزد اهورامزدا است."

 


سنگ نگاره دوم شاپور اول در نقش رستم

اردشیر اول - اعطای نشان شاهی در نقش رستم

اهورامزدا سوار بر اسب دیهیم شاهی را به اردشیر می دهد

اردشیر اول - اعطای نشان شاهی در نقش رستم

اردشیر سوار بر اسب

 
اطلس تاریخ ایران