كتیبه مشتان
 


روستای مشكان در پنج كیلومتری كازرون است و در سال 1373 كتیبه سنگ مزاری در هفت خط در این روستا كشف شد.اندازه آن 7*78 سانتیمتر است.این سنگ هم درپوش استودان بوده است.عدد هشت در سطر هفتم احتمالا سال درگذشت است.به این ترتیب این سنگ مزار بعد از سنگ مزار اقلید قدیمی ترین كتیبه سنگ مزار است.

......این آرامگاه.....پسر
{كه بهشت بهر{ش باد
{درماه....از سال ...هفت {یزدگردی
{برای زن{خویش
فرمود بسازند

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

 
منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران