ساسانیان
 
سنگ نبشته شاپور دوم
 

كهنه قلعه

این اثر در 300 متری شرق میدان اصلی مشگین شهر است. سنگی در كنار باغ نوروز كنار رودی فرعی قرار دارد و در ارتفاع حدود پنج متری آن كتیبه ای در 21 سطر قرار دارد و متعلق به شاپور دوم است. در كنار كتیبه نیز دو علامت خانوادگی به چشم میخورد.
:ترجمه كتیبه توسط دكتر گردگروپ آلمانی تهیه شده وبه این شرح است

از خط اول تا سوم مربوط به تاریخ است .این كتیبه در ماه هفتم سال بیست و هفتم سلطنت شاپور دوم نقر شده یعنی 267سال پیش از هجرت
از سطر 3 تا 9 كتیبه از شخصی به نام نارسه هرمزد یاد میكند.كه شش سال برای ساخت قلعه كنار كتیبه كار كرده است. سمت این شخص در كتیبه یاد نشده است. به خاطر ناخوانا بودن قسمتی از كتیبه نام قلعه نیز مشخص نیست
از سطر 9 الی 21 اندرز است و نارسه هرمزد در آن متذكر میشود كه شهریاران و بزرگان این اندرز را بخوانند و جوانمردانه نظر خود را ابراز نمایند كه اگر آن قلعه مورد پسند آنان قرار بگیرد به او آفرین گویند و در غیر این صورت یك قلعه بهتر بسازند

 

 

اطلس تاریخ ایران