كتیبه میدانك
 


در جنوب شرقی كازرون در فاصله میان شهرك بالاده و دره میدانك كتیبه سنگ مزاری قرار دارد.در كنار این كتیبه دخمه هایی نیز دیده میشوند.آتشكده جره در بالای همین كوه قرار دارد.متن این كتیبه چنین است

این استودان
ازآن بهشت بر
آبدانان
دختر فرخدان است

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

 
منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران