ساسانیان
 
سنگ نگاره لاخ مزار
 


در سنگ نگاره و كتیبه پهلوی لاخ مزار واقع در روستای كوچ بیرجندنامهای آخشنواز پادشاه هپتالی و قباد ساسانی و همچنین صحنه جشن و شادی عروسی قباد با دختر پادشاه هپتالی و چهره چند بلند پایه هپتالی دیده میشود. این سنگ نگاره دلیلی بر حضور هپتالیان در منطقه خراسان جنوبی میباشد.

 


 
اطلس تاریخ ایران