ساسانیان
 
حجاریهای خان تختی
 


در مسیر ارومیه به سلماس در روستای خان تختی بر روس تخته سنگ بزرگی مردی سوار بر اسب با تاج شاهی حجاری شده است و او را دو مرد دیگر همراهی میكنند. دقیقا مشخص نیست این شاه اردشیر اول ساسانی است یا شاپور اول ساسانی. موضوع حجاری اهدای هدایا میباشد و مطمئنا به یكی از دو پادشاه ابتدایی ساسانیان تعلق دارد.

 

 

 

اطلس تاریخ ایران