قلعه ایرج

قلعه ایرج ورامین

آجر و خشت ملات دیوار قلعه را تشكیل میدهد

Next>>